| 81 825 91 98 |

| cds.projekt@wp.pl |

| Centrum Doradczo Szkoleniowe „PROJEKT” |

ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik

tel./faks: 81 825 91 98; 600 225 518,

e-mail: cds.projekt@wp.pl

Doświadczenie

Ponad 68 mln zł pozyskanych dotacji

Ponad 10 lat doświadczenia

87 dofinansowanych projektów

Ponad 90% skuteczność usług

 

CDS PROJEKT - STRONA GŁÓWNA

19.06.2017r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 19.06.2017 r. zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” II nabór.

Lista nr 1. Ostateczna główna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista nr 2. Ostateczna lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

 Uczestniczki projektu, które znalazły się na ostatecznej głównej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania  i realizacji muszą zarejestrować działalność gospodarczą (złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w terminie 5 dni od daty powiadomienia o pozytywnym wyniku naboru na przyznanie dotacji tj. do dnia 26.06.2017 r.

UWAGA!!! We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazujemy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: 28.06.2017 r.

Przypominamy, że do wpisu należy wpisać dokładnie taką samą nazwę przedsiębiorstwa, adresy i kody PKD jak w Biznes Planie.

Warunkiem podpisania umowy o wsparcie finansowe będzie dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestniczkę projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania.

WYKAZ DOKUMENTÓW niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego:

 1. Zaktualizowany Harmonogram finansowo-rzeczowy- w przypadku, gdy przedstawiony Harmonogram wymaga aktualizacji (jeżeli dotyczy)- 2 egzemplarze
 2. Dokument poświadczający rejestrację działalności gospodarczej (wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego) zawierający nr NIP i REGON- 2 egzemplarze
 3. Kserokopia odpowiedniego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub ZUS ZFA/ZPA)- 2 egzemplarze
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeżeli dotyczy)- 2 egzemplarze
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 8)- 2 egzemplarze
 6. Zaświadczenie potwierdzające otwarcie nowego firmowego rachunku bankowego (nazwa banku i nr rachunku)- 1 egzemplarz
 7. Oświadczenia Uczestniczki do umowy (załącznik nr 9)- 2 egzemplarze
 8. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis na dzień podpisania umowy w roku budżetowym, w którym Uczestniczka projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeżeli dotyczy(załącznik nr 7) – 2 egzemplarze
 9. Oświadczenie Uczestniczki- dane 1 egzemplarz
 10. Oświadczenie Uczestniczki o pozostawaniu/ niepozostawaniu w związku małżeńskim 1 egzemplarz
 11. Oświadczenie współmałżonka Uczestniczki (jeżeli dotyczy) 1 egzemplarz
 12. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej przez Uczestniczkę projektu i/lub Poręczyciela wymagane jest dostarczenie kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową (jeżeli dotyczy) – 1 egzemplarz
 13. Zabezpieczenie zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (składane na łączną wartość umowy o udzielenie wsparcia finansowego i umowy o udzielenie pomostowego finansowego)- 1 egzemplarz- zgodnie z informacją poniżej

INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU OTRZYMANEGO WSPARCIA:

 1. Uczestniczka projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem cywilnym.
 2. Poręczenie musi być złożone przez co najmniej 1 osobę która osiąga stały dochód, przez który rozumie się:

– dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie działalności jednoosobowej lub w

formie spółki cywilnej co najmniej rok od daty złożenia poręczenia,

– dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony – kończącej się nie wcześniej niż

2 lata od dnia podpisania umowy o dotację,

– dochód z emerytury, renty przyznanej bezterminowo lub na okres kończący się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy).

 1. Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto poręczyciela/i musi wynosić nie mniej niż 3000 zł brutto miesięcznie. Zarobki i wynagrodzenie należy wykazać przedstawiając zaświadczenia od pracodawcy lub inne dokumenty poświadczające posiadane dochody.
 2. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.  
 3. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:
 • przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy.
 • przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy i decyzji o przyznaniu emerytury/zaświadczenie z ZUS.
 • przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana i decyzji o przyznaniu renty/ zaświadczenie z ZUS.
 • przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą:

– wydruk  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

– podsumowanie książki przychodów i rozchodów od początku roku obrachunkowego do końca miesiąca poprzedzającego dzień składania poręczenia,

– rozliczenie okresowe dochodu firmy podpisane przez właściciela i / lub księgowego  za ostatnie trzy miesiące,

– w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatni rok  obrachunkowy sporządzony zgodnie z ustawa o rachunkowości oraz sprawozdanie za bieżący okres obrachunkowy na dzień składania poręczenia.

 1. W przypadku, gdy Uczestniczka Projektu lub Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia umowy o jednorazową dotację i poręczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela.
 2. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Uczestniczki projektu wynikające z umowy o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego łącznie wraz z odsetkami.

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PORĘCZYCIELI:

 1. Dokumenty potwierdzający wymagany dochód- zgodnie z informacją powyżej- 1 egzemplarz
 2. Oświadczenie poręczyciela- dane- 1 egzemplarz 

 3. Oświadczenie poręczyciela o pozostawaniu/ niepozostawaniu w związku małżeńskim 1 egzemplarz  

 4. Oświadczenie współmałżonka poręczyciela- jeżeli dotyczy – 1 egzemplarz 

 5. Oświadczenie poręczyciela o nieposiadaniu długów- 1 egzemplarz

 6. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej przez Poręczyciela wymagane jest dostarczenie kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową- 1 egzemplarz, jeżeli dotyczy

WSZYSTKIE WW. DOKUMENTY  DOTYCZĄCE  PODPISANIA UMOWY I DOTYCZĄCE PORĘCZYCIELI NALEŻY DOSTARCZYĆ W TERMINIE DO DNIA  26.06.2017 r.

12.06.2017r.

W związku z zakończeniem oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” – II nabór, poniżej prezentujemy wyniki ww. ocen.

Lista nr 1. Główna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista nr 2. Lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Informujemy, iż Uczestniczki projektu, których biznesplan nie znalazł się na głównej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, mają możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków, jednakże tylko w zakresie oceny biznesplanu.

Odwołanie w formie wniosku o ponowną weryfikację biznesplanu, w zakresie oceny merytorycznej zawierające wyjaśnienia (informacje) dotyczące przedsięwzięcia, można złożyć w ciągu 3 dni roboczych tj. do 16.06.2017 r. do godz. 16:00, na udostępnionym wzorze. Odwołania będą przyjmowane w biurze projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”, ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II - 4 piętro).

Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Jednocześnie informujemy, iż ostateczne zamknięcie listy uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań - wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu. W przypadku uwzględnienia odwołań lista główna biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględniania dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum. Główna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.

Pula środków finansowych przeznaczonych na odwołania na dzień wynosi 176 000,00 PLN.

Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu w dniu 19.06.2017 r. oraz będzie dostępna w biurze projektu. Każda Uczestniczka projektu zostanie poinformowana o wyniku oceny.

Wzór odwołania od oceny KOW

07.06.2017r.

Informujemy, że z dniem 07.06.2017 r. zakończona została ocena formalna biznesplanów drugiego naboru w ramach projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej.

wyniki oceny formalnej

Jednocześnie informujemy, że planowany termin oceny merytorycznej biznesplanów drugiego naboru w ramach projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” planowany jest w dniach 08.06.2017 r. - 11.06.2017 r.

05.06.2017

W związku z zakończeniem naboru wniosków o przyznanie wparcia finansowego w ramach projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”, informujemy, iż ocena formalna złożonych wniosków będzie dokonywana w dniach 06.06.2017 r. - 07.06.2017 r.

22.05.2017

Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” dla Uczestniczek II naboru

CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE PROJEKT MARIUSZ I DOROTA GOLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło zaprasza Uczestniczki projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”, do składania w ramach konkursu wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem.

Biznesplany będzie można składać w dniach 23.05.2017 r. – 05.06.2017 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w Biurze Projektu (ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów - C.H. EUROPA II – 4 piętro) w godzinach 08:00 - 16:00.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu oraz za pośrednictwem poczty, kuriera.

W przypadku osobistego złożenia dokumentów Uczestniczka otrzyma potwierdzenie ich złożenia z nadaniem numeru ewidencyjnego.

W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu biznesplanu do Biura Projektu. Uczestnikowi Projektu zostanie przesłane mailowo potwierdzenie wpływu wraz z podaniem numeru ewidencyjnego wniosku.

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydatki lub imieniem i nazwiskiem Uczestniczki projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega (wzór opisu koperty poniżej).

wzór opisu koperty

Uczestniczka projektu może złożyć Biznes Plan tylko jeden raz.

UWAGA! Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, biznes plan oraz pozostałe załączniki są dostępne na stronie internetowej projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

I WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA ETAPIE WNIOSKOWANIA O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO:

A. Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego:

 1. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa:
  - biznes plan w wersji papierowej- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  - biznes plan w wersji cyfrowej tj. na płycie CD (2 egzemplarze)
  - uczestniczka projektu może do biznesplanu załączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia (np. dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestniczki Projektu, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza, kosztorys robót budowlanych, opis techniczny, inne dokumenty o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu)- dokumenty/kopie dokumentów należy przedłożyć w 2 egzemplarzach
 2. Harmonogram finansowo-rzeczowy- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 3. Formularz informacji ubiegania się o pomocy de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543 )- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku budżetowym, w którym Uczestniczka projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 5. Kopia zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestniczka projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym wystawionych przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy (dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach)
 6. Potwierdzenie udziału w usługach szkoleniowo – doradczych (kopie dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przedłożyć w 2 egzemplarzach).

II WYMAGANIA FORMALNE ODNOŚNIE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZESPLANEM:

 1. dokumenty należy przygotować w formie papierowej, w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 2. komplet dokumentów powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami),
 3. wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
 4. dokumenty powinny być wypełnione komputerowo/ pismem maszynowym, w języku polskim,
 5. oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestniczkę Projektu oraz parafowane na każdej stronie,
 6. za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu,
 7. kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydatki lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony …… do strony …….” , z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydatki i parafką na każdej stronie),
 8. powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach,
 9. wszystkie wymagane oświadczenia powinny być podpisane przez Uczestniczkę projektu
 10. biznesplan ma być zgodny z obowiązującym wzorem, opatrzony własnoręcznym podpisem Uczestniczki projektu
 11. biznesplan w postaci elektronicznej (na płycie CD) powinien być odzwierciedleniem cyfrowym wersji papierowej.
 12. biznes plan ma ponumerowane strony
 13. biznes plan nie zawiera kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne)

11.04.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 11.04.2017 r. zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” I nabór.

Lista nr 1. Ostateczna główna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista nr 2. Ostateczna lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Uczestniczki projektu, które znalazły się na ostatecznej głównej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania i realizacji muszą zarejestrować działalność gospodarczą (złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w terminie 5 dni od daty powiadomienia o pozytywnym wyniku naboru na przyznanie dotacji tj. do dnia 19.04.2017 r.

UWAGA!!! We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazujemy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: 25.04.2017 r.

Przypominamy, że do wpisu należy wpisać dokładnie taką samą nazwę przedsiębiorstwa, adresy i kody PKD jak w Biznes Planie.

Warunkiem podpisania umowy o wsparcie finansowe będzie dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestniczkę projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania.

WYKAZ DOKUMENTÓW niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego:

 1. 1. Zaktualizowany Harmonogram finansowo-rzeczowy- w przypadku, gdy przedstawiony Harmonogram wymaga aktualizacji- jeżeli dotyczy- 2 egzemplarze
 2. 2. Dokument poświadczający rejestrację działalności gospodarczej (wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego) zawierający nr NIP i REGON- 2 egzemplarze
 3. 3. Kserokopia odpowiedniego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub ZUS ZFA/ZPA)- 2 egzemplarze
 4. 4. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy)- 2 egzemplarze
 5. 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 8)- 2 egzemplarze
 6. 6. Zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego (nazwa banku i nr rachunku)- 1 egzemplarz
 7. 7. Oświadczenia Uczestniczki do umowy (załącznik nr 9)- 2 egzemplarze
 8. 8. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis na dzień podpisania umowy w roku budżetowym, w którym Uczestniczka projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy)(załącznik nr 7) – 2 egzemplarze
 9. 9. Oświadczenie Uczestniczki- dane – 1 egzemplarz
 10. 10. Oświadczenie Uczestniczki o pozostawaniu/ niepozostawaniu w związku małżeńskim – 1 egzemplarz
 11. 11. Oświadczenie współmałżonka Uczestniczki – jeżeli dotyczy – 1 egzemplarz
 12. 12. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej przez Uczestniczkę projektu i/lub Poręczyciela wymagane jest dostarczenie kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową- jeżeli dotyczy – 1 egzemplarz
 13. 13. Zabezpieczenie zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (składane na łączną wartość umowy o udzielenie wsparcia finansowego i umowy o udzielenie pomostowego finansowego)- 1 egzemplarz- zgodnie z informacją poniżej

INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU OTRZYMANEGO WSPARCIA:

 1. 1. Uczestniczka projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem cywilnym.
 2. 2. Poręczenie musi być złożone przez co najmniej 1 osobę która osiąga stały dochód, przez który rozumie się:

– dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie działalności jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej co najmniej rok od daty złożenia poręczenia,
– dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony – kończącej się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy o dotację,
– dochód z emerytury, renty przyznanej bezterminowo lub na okres kończący się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy).

 1. 1. Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto poręczyciela/i musi wynosić nie mniej niż 3000 zł brutto miesięcznie. Zarobki i wynagrodzenie należy wykazać przedstawiając zaświadczenia od pracodawcy lub inne dokumenty poświadczające posiadane dochody.
 2. 2. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.
 3. 3. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:
 • przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy.
 • przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy i decyzji o przyznaniu emerytury/zaświadczenie z ZUS.
 • przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana i decyzji o przyznaniu renty/ zaświadczenie z ZUS.
 • przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą:

– wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
– podsumowanie książki przychodów i rozchodów od początku roku obrachunkowego do końca miesiąca poprzedzającego dzień składania poręczenia,
– rozliczenie okresowe dochodu firmy podpisane przez właściciela i / lub księgowego za ostatnie trzy miesiące,
– w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatni rok obrachunkowy sporządzony zgodnie z ustawa o rachunkowości oraz sprawozdanie za bieżący okres obrachunkowy na dzień składania poręczenia.

 1. 1. W przypadku, gdy Uczestniczka Projektu lub Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia umowy o jednorazową dotację i poręczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela.
 2. 2. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Uczestniczki projektu wynikające z umowy o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego łącznie wraz z odsetkami.

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PORĘCZYCIELI:

 1. 1. Dokumenty potwierdzający wymagany dochód- zgodnie z informacją powyżej- 1 egzemplarz
 2. 2. Oświadczenie poręczyciela- dane- 1 egzemplarz
 3. 3. Oświadczenie poręczyciela o pozostawaniu/ niepozostawaniu w związku małżeńskim 1 egzemplarz
 4. 4. Oświadczenie współmałżonka poręczyciela- jeżeli dotyczy – 1 egzemplarz
 5. 5. Oświadczenie poręczyciela o nieposiadaniu długów- 1 egzemplarz
 6. 6. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej przez Poręczyciela wymagane jest dostarczenie kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową- 1 egzemplarz, jeżeli dotyczy

Wykaz niezbędnych załączników:

Załącznik nr 7: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w 2 latach poprzedzających

  

Załącznik nr 8: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

  

Załącznik nr 9: Oświadczenie do umowy o udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego w projekcie

  


OŚWIADCZENIE UCZESTNICZKI DANE

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA DANE
OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA NIEPOSIADANIU DŁUGÓW
OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA WSPÓŁMAŁŻONEK DANE
OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA WSPÓŁMAŁŻONEK O POZOST.NIEPOZOST. W ZWIĄZ. MAŁŻ.
OŚWIADCZENIE UCZESTNICZKI O POZOST.NIEPOZOST. W ZWIĄZ. MAŁŻ.
OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA UCZESTNICZKI

WSZYSTKIE WW. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PODPISANIA UMOWY I DOTYCZĄCE PORĘCZYCIELI NALEŻY DOSTARCZYĆ W TERMINIE DO DNIA 21.04.2017 r.

10.04.2017

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji w ramach II naboru do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” przedstawiamy poniżej listę 42 Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz listę rezerwową.

Zgodnie z § 7 pkt. 20 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Jednocześnie informujemy ze zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kandydatki zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia w terminie do dnia 13.04.2017 r. następujących dokumentów (dokumenty w zakładce do pobrania):

 1. Deklaracja udziału w projekcie (załącznik nr 14)
 2. Oświadczenie Uczestniczki projektu dotyczące danych osobowych (załącznik nr 15)
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Lista osób zakwalifikowanych

Lista rezerwowa

05.04.2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” – I nabór, poniżej prezentujemy wyniki ww. ocen.

Lista nr 1. Główna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista nr 2. Lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Informujemy, iż Uczestniczki projektu, których biznesplan nie znalazł się na głównej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, mają możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków, jednakże tylko w zakresie oceny biznesplanu.

Odwołanie w formie wniosku o ponowną weryfikację biznesplanu, w zakresie oceny merytorycznej zawierające wyjaśnienia (informacje) dotyczące przedsięwzięcia, można złożyć w ciągu 3 dni roboczych tj. do 10.04.2017 r. do godz. 16:00, na udostępnionym wzorze. Odwołania będą przyjmowane w biurze projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”, ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II - 4 piętro).

Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Jednocześnie informujemy, iż ostateczne zamknięcie listy uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań - wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu. W przypadku uwzględnienia odwołań lista główna biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględniania dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum. Główna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.

Pula środków finansowych przeznaczonych na odwołania na dzień wynosi 176 000,00 PLN.

Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu w dniu 11.04.2017 r. oraz będzie dostępna w biurze projektu. Każda Uczestniczka projektu zostanie poinformowana o wyniku oceny.

Wzór odwołania od oceny KOW

30.03.2017

Lista wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”

lista wyników

30.03.2017

30.03.2017r.

Informujemy, że z dniem 30.03.2017 r. zakończona została ocena formalna biznesplanów pierwszego naboru w ramach projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej.

wyniki oceny formalnej

Jednocześnie informujemy, że planowany termin oceny merytorycznej biznesplanów pierwszego naboru w ramach projektu „„KOBIECY PULS BIZNESU” planowany jest w dniach 31.03.2017 r. - 02.04.2017 r.

29.03.2017

W związku z zakończeniem naboru wniosków o przyznanie wparcia finansowego w ramach projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”, informujemy, iż cena formalna złożonych wniosków będzie dokonywana w dniu 30.03.2017 r.

27.03.2017

Lista wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”

Lista wyników

20.03.2017

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu KOBIECY PULS BIZNESU

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 24 marca 2017 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

15.03.2017

Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” dla Uczestniczek I naboru 

CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE PROJEKT MARIUSZ I DOROTA GOLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło zaprasza Uczestniczki projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”, do składania w ramach konkursu wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem.

Biznesplany będzie można składać w dniach 16.03.2017 r. – 29.03.2017 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w Biurze Projektu (ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów - C.H. EUROPA II – 4 piętro) w godzinach 08:00 - 16:00.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu oraz za pośrednictwem poczty, kuriera.

W przypadku osobistego złożenia dokumentów Uczestniczka otrzyma potwierdzenie ich złożenia z nadaniem numeru ewidencyjnego.

W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu biznesplanu do Biura Projektu. Uczestnikowi Projektu zostanie przesłane mailowo potwierdzenie wpływu wraz z podaniem numeru ewidencyjnego wniosku.

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydatki lub imieniem i nazwiskiem Uczestniczki projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega (wzór opisu koperty poniżej).

Uczestniczka projektu może złożyć Biznes Plan tylko jeden raz.

UWAGA! Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, biznes plan oraz pozostałe załączniki są dostępne na stronie internetowej projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

I WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA ETAPIE WNIOSKOWANIA O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO:

A. Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego:

 1. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa:
  - biznes plan w wersji papierowej- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  - biznes plan w wersji cyfrowej tj. na płycie CD (2 egzemplarze)
  - uczestniczka projektu może do biznesplanu załączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia (np. dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestniczki Projektu, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza, kosztorys robót budowlanych, opis techniczny, inne dokumenty o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu)- dokumenty/kopie dokumentów należy przedłożyć w 2 egzemplarzach
 2. Harmonogram finansowo-rzeczowy- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 3. Formularz informacji ubiegania się o pomocy de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543 )- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku budżetowym, w którym Uczestniczka projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 5. Kopia zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestniczka projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym wystawionych przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy (dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach)
 6. Potwierdzenie udziału w usługach szkoleniowo – doradczych (kopie dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przedłożyć w 2 egzemplarzach).

II WYMAGANIA FORMALNE ODNOŚNIE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZESPLANEM:

 1. dokumenty należy przygotować w formie papierowej, w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 2. komplet dokumentów powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami),
 3. wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
 4. dokumenty powinny być wypełnione komputerowo/ pismem maszynowym, w języku polskim,
 5. oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestniczkę Projektu oraz parafowane na każdej stronie,
 6. za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu,
 7. kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydatki lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony …… do strony …….” , z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydatki i parafką na każdej stronie),
 8. powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach,
 9. wszystkie wymagane oświadczenia powinny być podpisane przez Uczestniczkę projektu
 10. biznesplan ma być zgodny z obowiązującym wzorem, opatrzony własnoręcznym podpisem Uczestniczki projektu
 11. biznesplan w postaci elektronicznej (na płycie CD) powinien być odzwierciedleniem cyfrowym wersji papierowej.
 12. biznes plan ma ponumerowane strony
 13. biznes plan nie zawiera kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne)

Wzor opisu koperty

14.03.2017

Informujemy, iż w zakładce „do pobrania” zostały zaktualizowane następujące dokumenty:

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego.

 

06.03.2017

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu KOBIECY PULS BIZNESU

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 17 marca 2017 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

20.02.2017

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu KOBIECY PULS BIZNESU Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 28 lutego 2017 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

19.01.2017

Informujemy, iż 3 lutego 2017 r. rozpoczynamy II turę naboru zgłoszeń do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Nabór będzie prowadzony do 17 lutego 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

02.01.2017

W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu oraz zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu nastąpiła aktualizacja dokumentów w zakładce „DO POBRANIA” tj.  umowy szkoleniowo - doradczej  oraz  deklaracji uczestnictwa w projekcie.

29.12.2016

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji w ramach I naboru do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” przedstawiamy  poniżej listę 42 Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz listę rezerwową.

Zgodnie z § 7 pkt. 20 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Jednocześnie informujemy ze zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie paragraf 5, pkt 1 B, Kandydatki zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia w terminie do 5 dni roboczych tj. do dnia 05.01.2017 r. następujących dokumentów (dokumenty w zakładce do pobrania):

 1. 1. Deklaracja udziału w projekcie (załącznik nr 14)
 2. 2. Oświadczenie Uczestniczki projektu dotyczące danych osobowych (załącznik nr 15)
 3. 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Lista osób zakwalifikowanych

Lista rezerwowa

Lista wyników oceny merytorycznej

Lista wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”

Lista wyników oceny formalnej

Lista wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu "KOBIECY PULS BIZNESU"

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 09 grudnia 2016 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

 

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu "KOBIECY PULS BIZNESU"

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 25 listopoda 2016 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

 

"KOBIECY PULS BIZNESU" - aktualizacja dokumentacji

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 02.11.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "KOBIECY PULS BIZNESU" o numerze RPPK.07.03.00-18-0128/15-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

W związku z powyższym nastąpiła aktualizacja dokumentów w zakładce DO POBRANIA tj. regulaminów, zał. nr 1 - formularza rekrutacyjnego oraz umów. 

 

Rekrutacja "KOBIECY PULS BIZNESU"

Informujemy, iż 21 października 2016 r. rozpoczynamy I turę naboru zgłoszeń do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Nabór będzie prowadzony do 3 listopada 2016 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "KOBIECY PULS BIZNESU

Projekt „KOBIECY PULS BIZNESU” jest realizowany przez „CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE PROJEKT” MARIUSZ I DOROTA GOLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014 – 2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu:2016-09-01 do 2018-05-31

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Więcej informacji w zakładce PROJEKTY

 

Masz pytania? Napisz, do nas.


Nazwa
E-mail
Temat
Wiadomość