| 81 825 91 98 |

| cds.projekt@wp.pl |

 

 

| Centrum Doradczo Szkoleniowe „PROJEKT” |

ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik

tel./faks: 81 825 91 98; 600 225 518,

e-mail: cds.projekt@wp.pl

Doświadczenie

Ponad 68 mln zł pozyskanych dotacji

Ponad 10 lat doświadczenia

87 dofinansowanych projektów

Ponad 90% skuteczność usług

 

CDS PROJEKT - STRONA GŁÓWNA

27.03.2017

Lista wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”

Lista wyników

20.03.2017

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu KOBIECY PULS BIZNESU

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 24 marca 2017 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

15.03.2017

Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” dla Uczestniczek I naboru 

CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE PROJEKT MARIUSZ I DOROTA GOLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło zaprasza Uczestniczki projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”, do składania w ramach konkursu wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem.

Biznesplany będzie można składać w dniach 16.03.2017 r. – 29.03.2017 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w Biurze Projektu (ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów - C.H. EUROPA II – 4 piętro) w godzinach 08:00 - 16:00.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu oraz za pośrednictwem poczty, kuriera.

W przypadku osobistego złożenia dokumentów Uczestniczka otrzyma potwierdzenie ich złożenia z nadaniem numeru ewidencyjnego.

W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu biznesplanu do Biura Projektu. Uczestnikowi Projektu zostanie przesłane mailowo potwierdzenie wpływu wraz z podaniem numeru ewidencyjnego wniosku.

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydatki lub imieniem i nazwiskiem Uczestniczki projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega (wzór opisu koperty poniżej).

Uczestniczka projektu może złożyć Biznes Plan tylko jeden raz.

UWAGA! Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, biznes plan oraz pozostałe załączniki są dostępne na stronie internetowej projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

I WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA ETAPIE WNIOSKOWANIA O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO:

A. Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego:

 1. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa:
  - biznes plan w wersji papierowej- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  - biznes plan w wersji cyfrowej tj. na płycie CD (2 egzemplarze)
  - uczestniczka projektu może do biznesplanu załączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia (np. dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestniczki Projektu, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza, kosztorys robót budowlanych, opis techniczny, inne dokumenty o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu)- dokumenty/kopie dokumentów należy przedłożyć w 2 egzemplarzach
 2. Harmonogram finansowo-rzeczowy- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 3. Formularz informacji ubiegania się o pomocy de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543 )- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku budżetowym, w którym Uczestniczka projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 5. Kopia zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestniczka projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym wystawionych przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy (dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach)
 6. Potwierdzenie udziału w usługach szkoleniowo – doradczych (kopie dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przedłożyć w 2 egzemplarzach).

II WYMAGANIA FORMALNE ODNOŚNIE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZESPLANEM:

 1. dokumenty należy przygotować w formie papierowej, w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 2. komplet dokumentów powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami),
 3. wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
 4. dokumenty powinny być wypełnione komputerowo/ pismem maszynowym, w języku polskim,
 5. oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestniczkę Projektu oraz parafowane na każdej stronie,
 6. za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu,
 7. kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydatki lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony …… do strony …….” , z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydatki i parafką na każdej stronie),
 8. powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach,
 9. wszystkie wymagane oświadczenia powinny być podpisane przez Uczestniczkę projektu
 10. biznesplan ma być zgodny z obowiązującym wzorem, opatrzony własnoręcznym podpisem Uczestniczki projektu
 11. biznesplan w postaci elektronicznej (na płycie CD) powinien być odzwierciedleniem cyfrowym wersji papierowej.
 12. biznes plan ma ponumerowane strony
 13. biznes plan nie zawiera kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne)

Wzor opisu koperty

14.03.2017

Informujemy, iż w zakładce „do pobrania” zostały zaktualizowane następujące dokumenty:

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego.

 

06.03.2017

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu KOBIECY PULS BIZNESU

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 17 marca 2017 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

20.02.2017

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu KOBIECY PULS BIZNESU Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 28 lutego 2017 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

19.01.2017

Informujemy, iż 3 lutego 2017 r. rozpoczynamy II turę naboru zgłoszeń do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Nabór będzie prowadzony do 17 lutego 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

02.01.2017

W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu oraz zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu nastąpiła aktualizacja dokumentów w zakładce „DO POBRANIA” tj.  umowy szkoleniowo - doradczej  oraz  deklaracji uczestnictwa w projekcie.

29.12.2016

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji w ramach I naboru do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” przedstawiamy  poniżej listę 42 Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz listę rezerwową.

Zgodnie z § 7 pkt. 20 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Jednocześnie informujemy ze zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie paragraf 5, pkt 1 B, Kandydatki zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia w terminie do 5 dni roboczych tj. do dnia 05.01.2017 r. następujących dokumentów (dokumenty w zakładce do pobrania):

 1. 1. Deklaracja udziału w projekcie (załącznik nr 14)
 2. 2. Oświadczenie Uczestniczki projektu dotyczące danych osobowych (załącznik nr 15)
 3. 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Lista osób zakwalifikowanych

Lista rezerwowa

Lista wyników oceny merytorycznej

Lista wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”

Lista wyników oceny formalnej

Lista wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu "KOBIECY PULS BIZNESU"

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 09 grudnia 2016 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

 

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu "KOBIECY PULS BIZNESU"

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 25 listopoda 2016 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

 

"KOBIECY PULS BIZNESU" - aktualizacja dokumentacji

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 02.11.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "KOBIECY PULS BIZNESU" o numerze RPPK.07.03.00-18-0128/15-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

W związku z powyższym nastąpiła aktualizacja dokumentów w zakładce DO POBRANIA tj. regulaminów, zał. nr 1 - formularza rekrutacyjnego oraz umów. 

 

Rekrutacja "KOBIECY PULS BIZNESU"

Informujemy, iż 21 października 2016 r. rozpoczynamy I turę naboru zgłoszeń do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Nabór będzie prowadzony do 3 listopada 2016 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "KOBIECY PULS BIZNESU

Projekt „KOBIECY PULS BIZNESU” jest realizowany przez „CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE PROJEKT” MARIUSZ I DOROTA GOLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014 – 2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu:2016-09-01 do 2018-05-31

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Więcej informacji w zakładce PROJEKTY

 

Masz pytania? Napisz, do nas.


Nazwa
E-mail
Temat
Wiadomość

ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik

tel./faks: 81 825 91 98; 600 225 518,

e-mail: cds.projekt@wp.pl

Centrum Doradczo Szkoleniowe „PROJEKT”

Mariusz i Dorota Golińscy Sp. Jawna

 

 

2017 | Projekt i wykonanie Web Gold Business


 

Facebook


Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.