| 81 825 91 98 |

| cds.projekt@wp.pl |

| Centrum Doradczo Szkoleniowe „PROJEKT” |

ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik

tel./faks: 81 825 91 98; 600 225 518,

e-mail: cds.projekt@wp.pl

PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START

 • DOKUMENTACJA DO PROJEKTU „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!”

  12.04.2021

  Informujemy, iż w dniu 12.04.2021 r. udostępnione zostały do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w projekcie „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!”, realizowanym przez NEXORIS Sp. z o.o. w partnerstwie z Centrum Doradczo Szkoleniowe PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy oraz ITEB Beata Mierzejewska w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
   
  Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce -  DO POBRANIA
   
  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją, zwłaszcza z regulaminami, które stanowią podstawę niniejszego projektu.
   
  Ponadto, z uwagi na nowe wytyczne dotyczące obowiązku potwierdzania kwalifikowalności Uczestników projektu na etapie rekrutacji poniżej przedstawiamy Materiał informacyjny w zakresie procedury potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w projektach EFS oraz Wniosek US-7 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z uzupełnionym wzorem.
   
  Prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz stosowanie wytycznych w trakcie rekrutacji do udziału w projekcie.
   
  Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:
   
  NEXORIS Sp. z o.o.
  al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów
  Czynne: 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)
  tel.: 882 053 817
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  http://www.nexoris.pl/projekty/podkarpaccy_przedsiebiorcy_na_start
   

 • Projekt „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizowany jest przez NEXORIS Sp. z o.o. w partnerstwie z CDS PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy oraz ITEB Beata Mierzejewska w ramach osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
  Okres realizacji projektu: od 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r.
  Wartość projektu: 3 938 444,01 zł
  Dofinansowanie projektu: 3 822 196,06 zł
  Wkład UE: 3 347 677,40 zł
  Zasięg projektu: województwo podkarpackie
  Grupa docelowa projektu
  Wsparciem w projekcie objętych zostanie 80 osób fizycznych (44 Kobiet/36 Mężczyzn), bezrobotnych, biernych zawodowo lub pracujących w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) z terenu woj. podkarpackiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEiDG/KRS jako przedsiębiorcy lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu).
  Struktura grupy docelowej według statusu na rynku pracy:
  Osoby bezrobotne – 34 osób (17K/17M),w tym:

  • 28 osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
   • osoby w wieku 50 lat i więcej,
   • osoby długotrwale bezrobotne,
   • osoby z niepełnosprawnościami,
   • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie - wykształcenie ponadgimnazjalne),
   • Kobiety
  • maksymalnie 6 bezrobotnych Mężczyzn w wieku 30-49 lat (nie będący
   w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.
  Osoby bierne zawodowo – 34 osób (21K/13M), w tym wyłącznie osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
  Osoby pracujące – 12 osób (6K/6M) – osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.
  Rolnicy i członkowie ich rodzin zamierzający odejść z rolnictwa muszą być zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  Co najmniej 60% Uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne i bierne zawodowo należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, Kobiety)
  W projekcie nie mogą wziąć udziału:
  • osoby, które nie ukończyły 30 roku życia,
  • osoby, które posiadają/posiadały lub zawiesiły/miały zawieszoną zarejestrowaną działalność gospodarczą w ostatnich 12 miesiącach (wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS),
  • osoby, które planują prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych, o których mowa w art.1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013,
  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 art. 1 ust. 1
  1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:
  a) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 ( 1 );
  b) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;
  c) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania
  i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
  d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem
  i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
  e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
  • osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych,
  • osoby, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe lub są współmałżonkami tych osób, a także domownikami, podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy
   w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe.
  Cel projektu
  Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 80 (min. 44 Kobiet) mieszkańców woj. podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej, pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia szkoleniowego, a 70 z nich bezwrotnego wsparcia finansowego, na założenie własnej firmy i wsparcia pomostowego w okresie pierwszych 12 m-cy jej prowadzenia, skutkujące założeniem 70 nowych firm i utworzeniem min. 70 nowych miejsc pracy w okresie III.2021 – XII.2022.
  Formy wsparcia
  Wsparcie w projekcie kompleksowo wyposaży uczestników projektu w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego założenia i prowadzenia własnego biznesu i środki finansowe, bez których nie byliby w stanie założyć działalności gospodarczej. Dodatkowo wsparcie pomostowe udzielone w okresie 12 m-cy pozwoli zwiększyć trwałość i rozwój założonej działalności gospodarczej.
  Projekt promuje Uczestników projektu jako aktywnych przedsiębiorców przyczyniających się do rozwoju swojego miejsca zamieszkania i regionu. Projekt pozytywnie wpłynie na regionalny rynek pracy dzięki rozwojowi przedsiębiorczości i stworzeniu nowych miejsc pracy.
   
  W ramach projektu Uczestnik otrzymuje niżej wymienione wsparcie:
  • Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej dla 80 Uczestników projektu.
  Szkolenie grupowe „WEŹ TO NA WARSZTAT” z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 48 godzin szkoleniowych (6 dni x 8 godzin/dzień), zakłada się 8 grup po 10 osób (4 grupy w każdej edycji rekrutacji). Ramowy program szkolenia:
  • Regulacje dotyczące zakładania i prowadzenia firmy (8h)
  • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (8h)
  • Źródła finansowania działalności gospodarczej (8h)
  • Księgowość małych działalności gospodarczych (8h)
  • Marketing w firmie (4h)
  • Prawo pracy, podatkowe, handlowe, cywilne, ubezpieczeń społecznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (8h)
  • Zasady przygotowania biznesplanów (4h)
  Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
  Szkolenie umożliwi Uczestnikom projektu nabycie kompetencji w obszarze prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Szkolenie zostanie zorganizowane z uwzględnieniem 4-etapów procesu nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem na zasadach określonych
  w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Po zakończeniu realizacji szkolenia przeprowadzona zostanie walidacja nabytych kompetencji (wewnętrzny egzamin). Uczestnicy projektu, którzy zdadzą egzamin otrzymają zaświadczenie nabycia określonych kompetencji.
  • Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla 70 Uczestników projektu w kwocie 23 050,00 PLN
  Co najmniej 80% Uczestników projektu będzie miało możliwość otrzymania dotacji inwestycyjnej – projekt zakłada udzielenie co najmniej 70 dotacji Uczestnikom projektu (35 w każdej edycji naboru).
  Uczestnik projektu otrzyma bezzwrotne środki na uruchomienie działalności gospodarczej opisanej w zaakceptowanym przez Beneficjenta biznesplanie. Środki na podjęcie działalności udzielone zostanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem i Uczestnikiem projektu. Uczestnik projektu przed podpisaniem umowy rejestruje działalność gospodarczą i składa wymagane zabezpieczenie. Po podpisaniu umowy następuje wypłata środków w wysokości równiej stawce jednostkowej tj. 23 050,00 zł.
  Uczestnik projektu nie może zarejestrować działalności gospodarczej przed dniem złożenia biznesplanu.
  Uczestnik projektu ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 m-cy począwszy od dnia faktycznej jej rozpoczęcia (zgodnym z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS).
  Dotacja służy pokryciu wydatków mających na celu samo uruchomienie działalności gospodarczej, tj. może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowo- budowlanych), zakup środków obrotowych, pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczo dotacja nie powinna służyć pokryciu bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  Uczestnicy projektu zobowiązani są wydatkować środki dotacji w terminie 3 m-cy od jej otrzymania.
  Uczestnikom projektu, którym udzielono dotacji na założenie działalności gospodarczej realizator projektu wyda zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
  Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zachowanie okresu trwałości podlega kontroli. Przedmiotem kontroli jest ustalenie czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona. W tym celu kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w oparciu o dokumentację dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej.
  Realizator projektu przeprowadzi zaplanowaną minimum 1 kontrolę działalności gospodarczej. Ponadto realizator projektu zastrzega sobie prawo doraźnych kontroli/wizyt monitoringowych działalności gospodarczych. W sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej – wsparcie finansowe podlega zwrotowi.
  • Wsparcie pomostowe finansowe dla 70 Uczestników projektu w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres 12 miesięcy
  Wsparcie pomostowe finansowe posłuży wsparciu Uczestnika projektu, który otrzymał bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
  w uzyskaniu i utrzymaniu płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, pokrycie kosztów bieżących wydatków. W sytuacji gdy firma może jeszcze nie przynosić zysków jest istotne szczególnie dla Uczestników projektu, którzy w większości nie posiadają własnych środków finansowych, które mogą zaangażować na pokrycie wymaganych opłat czy niezbędnych zakupów inwestycyjnych.
  Uczestnik projektu wnioskuje o wsparcie pomostowe finansowe w biznesplanie, jednocześnie przedstawiając stosowne uzasadnienie potrzeby otrzymania wsparcia. Warunkiem przyznania wsparcia pomostowego finansowego jest podjęcie działalności gospodarczej i przyznanie Uczestnikowi projektu środków na rozwój przedsiębiorczości. Ze względu na sytuację grupy docelowej, założono możliwość udzielenia wsparcia pomostowego finansowego 70 Uczestnikom projektu (tj. wszystkim, którzy założą w ramach projektu działalność gospodarczą) na okres pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane będzie w formie comiesięcznych transz w wysokości max 2 000,00 zł przez pierwszych 12 m-cy na podstawie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, zawieranej jednocześnie z umową dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Miesięczna transza wsparcia pomostowego finansowego nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującą na dzień przyznania wsparcia finansowego). Wsparcie pomostowe finansowe ma charakter pomocy de minimis.
  Celem wsparcia pomostowego finansowego jest wsparcie Uczestnika projektu
  w pokryciu niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  Wsparcie pomostowe finansowe jest przyznawane na pokrycie:
  1) obowiązkowych składek ZUS
  2) innych wydatków bieżących w kwocie netto, tj. bez podatku VAT.
  Wydatki ponoszone w ramach wsparcia pomostowego finansowego nie mogą być tożsame z wydatkami, na które została przyznana bezzwrotna dotacja.
  W ramach wsparcia pomostowego finansowego nie ma możliwości finansowania ze środków projektu podatku VAT.
  I transza wsparcia pomostowego finansowego wypłacana jest wraz z bezzwrotną dotacją. Kolejne transze wypłacane w kolejnych miesiącach w dniu, który odpowiada dniowi wypłaty I transzy.
  Prawidłowość wydatkowania wsparcia pomostowego finansowego weryfikowana będzie na podstawie rozliczenia przedkładanego przez Uczestnika projektu, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, opracowanego w oparciu
  o dokumentację księgową (zawierającego dane m.in.: rodzaj wydatku, nr dokumentacji księgowej, kwota dokumentu brutto, kwota dokumentu netto, stawka VAT).
  Rozliczanie wsparcia pomostowego finansowego: co miesiąc w obowiązkowym 12-miesięcznym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
  Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
  • Ubezpieczenie NNW
  • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
  • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
  • Catering podczas zajęć
  • Materiały szkoleniowe
   
  Biuro projektu:
  NEXORIS Sp. z o.o.
  al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów
  Czynne 8:00 – 16:00 (poniedziałek-piątek)
  kom.: 882 053 817, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.nexoris.pl
  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY
  JAK I MĘŻCZYZN
  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

   

 • Wszelkie informacje dotyczące terminów rekrutacji, naborów biznesplanów oraz Listy rankingowe umieszczane będą do ogólnej wiadomości na stronie: http://www.nexoris.pl/projekty/podkarpaccy_przedsiebiorcy_na_start w zakładce – AKTUALNOŚCI
 • DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

  1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  1.1.2. Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych
  1.1.3. Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących
  1.1.4. Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS
  1.1.5. Załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie
  1.1.6. Załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie
  1.1.7. Załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie Kandydata do projektu o dochodach w gospodarstwie domowym
  1.2. Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  1.3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych
  1.4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  1.5. Załącznik nr 5 - Karta oceny formalnej (I etap)
  1.6. Załącznik nr 6 - Karta oceny merytorycznej (II etap)
  1.7. Załącznik nr 7 - Karta oceny strategicznej (III etap)
  1.8. Załącznik nr 8 - Karta oceny Kandydata do udziału w projekcie (PODSUMOWANIE)

  Wniosek o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego
  Umowa uczestnictwa w projekcie

  PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  1. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
  1.1. Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  1.2. Załącznik nr 2 – Biznesplan